تیم مجیر

سعید اشتیاقی

مدیر مجموعه

محمّدرضا حسینی

مدیر فروش

خانم مواجی

روابط عمومی

حامد جعفری

مسئول IT